http://lhdiving.xvnet.vn

THỰC HIỆN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ TÀU FPSO PTSC LAM SON

Ngày đăng: 02/05/2024

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ 

  • TÊN TÀU: FPSO PTSC LAM SON

  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP DV KHAI THÁC DẦU KHÍ

  • ĐĂNG KIỂM: DNV & VR

  • VỊ TRÍ: MỎ THANG LONG DONG DO BLOCK 01/97 & 02/97

  • THỜI GIAN THỰC HIỆN: THÁNG 04/2024